Przejdź do treści głównej
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do góry serwisu
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu prawego
Przejdź do stopki serwisu
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Informacja - GOPS w Sońsku - Nasza Gmina - Dla mieszkańca - Urząd Gminy w Sońsku.

 

Pobierz PDF

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku
Kierownik: Halina Tymińska
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
23 671 30 47

23 671 30 32 - Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze

e-mail gops@sonsk.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00 – 16.30

Wtorek - Czwartek: 8.00 – 16.00

Piątek: 8.00 - 15.30

Kadra pracownicza:

Główny Księgowy:

      1.   Barbara Grzelak

Pomoc Społeczna:

 1. starszy pracownik socjalny - Krystyna Michalska
 2. starszy pracownik socjalny - Joanna Nałęcz
 3. starszy pracownik socjalny - Barbara Lis
 4. pracownik socjalny - Katarzyna Roman

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny:

 1. inspektor - Agnieszka Sobotka

 

Świadczenia Wychowawcze

        1.  inspektor - Agnieszka Łukasiewicz

Pomoc Społeczna

 

     Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc Społeczna przewiduje następujące świadczenia:

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
 • pomoc rzeczowa(ubranie, żywność)
 • zakup jednego gorącego posiłku dziennie
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych a także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osobom uprawnionym
 • udzielenie schronienia
 • bilet kredytowany

Główne zasady udzielania pomocy społecznej:

     Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.

Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny.

Przyznanie lub odmowa świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzje wydawane są w formie pisemnej i od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Sytuację osobistą, rodzinna, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego
 2. decyzji organu rentownego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r. lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
 3. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 4. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych(usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 5. zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz okresach nieskładkowych
 6. dowodu otrzymania renty lub emerytury
 7. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 8. zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki
 9. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy
 10. legitymacji ubezpieczeniowej z podaną kwotą od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne
 11. zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników
 12. oświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe
 13. oświadczenia o stanie majątkowym.

Kryteria przyznawania pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub cieżkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu się do zycia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności.

Kto może ubiegać się o świadczenie rodzinne:

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim
 2. cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 3. cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawi zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U, Nr. 128poz.1175, z późn.zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Po spełnieniu kryterium dochodowego prawo do świadczeń przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionych w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych niepełnosprawnym jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca pozostają w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że
  • a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
  • b) ojciec dziecka jest nieznany
  • c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
  • d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
UG Sońsk
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rynku Rolnego
 • ANKIETA – KONSULTACJE SPOŁECZNE
 • AZBEST! - usuwanie azbestu i eternitu, utylizacja azbestu i eternitu - Kampania anty-azbestowa
 • Detektor burzy Mrągowo
 • EPUAP
 • Euro Renoma
 • Facebook
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku
 • Gminny Ośrodek Kultury
 • Kalendarz wydarzeń prewencyjnych
 • Kapitał Ludzki
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Lokalna Grupa Działania Północne Mazowsze
 • Mapa Gminy
 • mikroporady.pl - pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Nasze śmieci
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • Zielona Linia - Praca, Oferty pracy, Szkolenia
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij